Managing Committee

Printer-friendly version

S. No.

Name

1.

Sh.S.K.Sachdeva

2.

Sh.Sanjay Sachdeva

3.

Sh.R.K.Sachdeva

4.

Smt.Kiran Gambhir

5.

Smt.Vijay Laxmi

6.

Sh.Anil Sachdeva

7.

Dr.R.C.Chadha

8.

Dr.V.K.Ahuja

9.

Dr.J.R.Khurana

10.

Sh.Chander Shekhar

11.

Smt.Sharda Arya

12.

Dr.Ravija Prakash

13.

Sh.Rajiv Sethi

14.

Smt.Amrit Varsha Kaur

15.

Smt.Sangeeta Midha

16.

HOS, SKV Avantika ,Sec-1, Rohini, Delhi (1413030)

17.

OSD (DDE NWB)

18.

HOS, GOVT. Co Ed S.S. Sec-15, Rohini, Delhi (1413320)

19.

Vice Principal , SV, Sec-22, Rohini, Delhi (1412290)