Managing Committee

Printer-friendly version

S. No.

Name

1.

Sh. S.K. Sachdeva

2.

Sh. Sanjay Sachdeva

3.

Sh. R.K. Sachdeva

4.

Smt. Kiran Gambhir

5.

Smt. Vijay Laxmi

6.

Sh. Anil Sachdeva

7.

Dr. R.C. Chadha

8.

Smt. Sharda Arya

9.

Sh. Chander Shekhar

10.

Dr. Namita Sharma

11.

Smt. Mona Rastogi

12.

Dr. Ravija Prakash

13.

Sh. Akhil Maini

14.

Smt. Anu Raghuram

15.

Smt. Sangeeta Midha

16.

HOS , SV, Shaheed Capt, Sanjeev Dahiya , Sec-9, Rohini, Delhi

17.

HOS , SV, Sec-3, Rohini, Delhi

18.

HOS , GBSSS, Sec-1, Rohini, Delhi

19.

HOS , GBSSS, Rithala, Delhi