Managing Committee

Printer-friendly version

S. No.

Name

1.

Sh. S.K. Sachdeva

2.

Sh. Sanjay Sachdeva

3.

Sh. R.K. Sachdeva

4.

Smt. Kiran Gambhir

5.

Smt. Vijay Laxmi

6.

Sh. Anil Sachdeva

7.

Dr. R.C. Chadha

8.

Smt. Sharda Arya

9.

Sh. Chander Shekhar

10.

Dr. Namita Sharma

11.

Smt. Mona Rastogi

12.

Dr. Ravija Prakash

13.

Sh. Rajiv Sethi

14.

Smt. Anu Raghuram

15.

Smt. Sangeeta Midha

16.

OSD (DDE NWB)

17.

Principal,
SKV, Avantika, Sec-1, Rohini

18.

Principal
Govt.Co.Ed.SS Sec-15, Rohini, Delhi

19.

Vice Principal,
Sec-8. Rohini, Delh